elciervo  taxidermia · pieles para decoración · cráneos · ciencias naturales
           [desde 1966]
  
  
 
   inicio
  tienda
  la empresa
  precios
  dónde estamos
  homologaciones
  vídeos de trabajos
  noticias
  visitar la colección
  clientes
  consejos útiles
  legislación
  blog sobre taxidermia
  contactar

 

 comprar... 
  mamíferos
     cabezas
     frontales y cráneos
     enteros
     cuernos y colmillos
  aves
  peces y otros
  alfombras de piel
      grandes
      pequeñas
  alfombras patchwork
  complementos de piel
      cojines
      puffs
  esculturas de bronce
  entomología
  malacología
  minerales
  libros
  réplicas de resina
  maderas y placas
  ojos de vidrio
 
  cómo pedir
  hacer pedido
  hacer consulta
 
 
  elciervo
    c/ provincial, 101
   17244-cassà de la selva
   (girona) · spain
   tel. (+34) 972 460 081
  
   horario
     abierto de lunes a viernes
    de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
    y sábados por la mañana.
  
 
  
  
    miembro de
   
    medidor oficial
   
 
 
   
 

RESOLUCIÓ MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça

Text de la disposició:

Atès el que preveu la Resolució del conseller de Medi Ambient de 21 de juliol de 2003, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2003-2004 en tot el territori de Catalunya;

En ús de les facultats que em confereix l'article 14 de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Aprovar les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça que es publiquen annexes a la present Resolució.

Barcelona, 22 de juliol de 2003

Jordi Padrós i Selma

Director general d'Activitats Cinegètiques

i Pesca Continental

Annex

.1  Caça del porc senglar

Les persones que intervinguin en el desenvolupament de la cacera del porc senglar en qualsevol de les seves modalitats per raons de seguretat han de portar una peça de roba de colors d'alta visibilitat, dins la gamma del groc al vermell.

.2   Caça d'ocells aquàtics

En la caça dels ànecs caldrà respectar escrupolosament les previsions de la normativa vigent; no obstant això, es podrà ocupar el lloc per poder caçar des de dues hores abans de la sortida del sol fins a dues hores després de la posta.

La caça es pot fer des de llocs fixos o embarcacions de rem, vela o perxa, amb l'auxili de cimbells artificials o reclams domèstics o sense reclam.

La Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre podrà autoritzar, amb l'informe previ del Consell de Caça i del Consell Directiu del Parc Natural del Delta de l'Ebre, modalitats tradicionals de caça d'ocells aquàtics donant-ne coneixement a la Direcció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental.

.3  Batudes practicades tradicionalment a Catalunya

Les persones que intervinguin únicament com a gossers en les batudes practicades tradicionalment a Catalunya i en la caça al rastre, a l'espera o en aguaits diürns, han d'obtenir la llicència de caça per canilles si aquestes consten d'un nombre de gossos superior a 15 i només podran dur arma blanca per rematar les peces.

Aquells gossers que intervinguin també com a caçadors podran dur arma de foc i fer-ne ús.

.4  Àrees privades de caça

Els titulars de les àrees privades de caça que no executin el pla tècnic de gestió cinegètica pel que fa a la caça selectiva de cabra salvatge, isard o cérvol, ho han de comunicar a la Direcció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, la qual per tal d'aconseguir el manteniment d'una estructura i densitat adient de la població podrà autoritzar la cacera dels individus que restin per caçar.

A les àrees privades de caça, per a les espècies isard, cabra salvatge, cérvol i cabirol, els permisos atorgats per les seccions territorials d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental corresponents i segons els plans tècnics de gestió cinegètica aniran acompanyats de dos precintes facilitats per la Direcció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, un dels quals s'ha de col·locar en un forat fet a l'orella o en el cartílag internasal, cas d'endur-se la peça sencera o exclusivament el cap, i l'altre travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d'endur-se el cos. Qualsevol animal que es capturi ha de dur aquests precintes.

.5  Procediments de caça i reclams

En la pràctica de la caça no s'empraran procediments massius o no selectius per a la captura o mort de les peces. Es respectaran escrupolosament les prohibicions establertes per la normativa vigent pel que fa a reclams, tant vius com mecànics. No es consideren reclams mecànics ni el xiulet ni el plec o similars.

.6  Caça de coloms i tórtores en passos tradicionals

Aquesta modalitat es podrà practicar en les dates i zones autoritzades a les resolucions anuals de vedes. Aquesta caça es practicarà des de llocs fixos i numerats per les seccions d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental de les delegacions territorials de Medi Ambient de Tarragona i de les Terres de l'Ebre segons correspongui, que estiguin emplaçats als cims de les serralades o de les zones altes de les serres. No es permetrà auxiliar-se de gossos ni portar escopeta desenfundada fins al lloc fix.

.7  Alliberaments i repoblacions amb espècies cinegètiques

Tots els alliberaments i repoblacions amb espècies cinegètiques hauran de ser sol·licitats a la secció d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental corresponent de les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient, i no es podran fer sense la seva autorització. En cap cas s'autoritzaran repoblacions o alliberaments d'exemplars de llebre ibèrica en qualsevol terreny cinegètic situat al nord del riu Ebre.

.8  Zones d'ensinistrament de gossos de caça

Per tal que els gossos de mostra i rastre de caça menor puguin ser ensinistrats durant l'època prèvia a l'inici de la temporada de caça menor, les seccions d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient podran autoritzar zones per a l'ensinistrament de gossos de caça sense l'ús d'armes de foc o assimilables a proposta de la Federació Catalana de Caça i amb l'informe favorable del Consell Territorial de Caça i del Parc Natural del Delta de l'Ebre, en cas que la zona d'ensinistrament estigui situada al delta de l'Ebre. Les autoritzacions especificaran els llocs, èpoques i condicions en què es podrà portar a terme aquest ensinistrament.

Les superfícies màximes per als terrenys dedicats a l'ensinistrament de gossos no superaran les 80 ha i estaran situats a un mínim de 500 m de l'àrea de caça privada veïna; només podran termenejar amb les àrees privades de caça si hi ha acord entre les parts.

.9  Competicions de caça

Correspon a les seccions d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental de les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient l'autorització de les competicions reglades de gossos de mostra, de rastre i modalitat de Sant Hubert en terrenys cinegètics sotmesos a règim especial amb espècies cinegètiques de caça menor en època de veda. Aquestes autoritzacions s'emeten a proposta de la Federació Catalana de Caça i amb la conformitat prèvia dels titulars dels terrenys. Les espècies de cinegètiques que es poden emprar en aquestes competicions són el faisà, la perdiu roja i el conill, s'autoritza la caça de les espècies següents: colí de Virgínia (Colinus virginianus), colí de Califòrnia (Callipepla californica) i guatlla japonesa (Coturnix japonica).

La Federació Catalana de Caça presentarà anualment el calendari de competicions i exhibicions públiques que impliquin la caça mitjançant falconeria amb presa viva. Totes aquestes competicions i exhibicions seran aprovades per la Direcció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental.

.10  Llicències de caça expedides per altres comunitats autònomes

En l'àmbit territorial de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, són vàlides les llicencies de caça expedides per la Generalitat Valenciana i la Diputació General d'Aragó.

.11  Autoritzacions excepcionals

Les autoritzacions excepcionals de caça s'atorgaran tenint en compte els criteris següents:

a) Les autoritzacions que facin referència al tord comú i el tord ala-roig s'atorgaran amb l'informe favorable previ dels corresponents consells territorials de caça. Les autoritzacions per a la caça d'aquestes espècies no aniran més enllà del primer diumenge de març.

b) Les autoritzacions relatives a l'ànec collverd, la polla d'aigua i el becadell comú s'atorgaran amb l'informe favorable previ del Consell Territorial de Caça, i no aniran més enllà del primer diumenge de març.

 

 
     

taxidermia el ciervo
  provincial, 101 · 17244-cassà de la selva  (girona)  spain   ·  teléfono (+34) 972 460 081 
www.elciervo.com  ·  www.taxidermia.net  ·  elci...@elciervo.com
Coordenadas  UTM: 41º53'22"N ; 2º52'29"E  

© Taxidermia El Ciervo  ·  Reservados todos los derechos
Política de Protección de Datos (pdf)

Estamos en     ·  Para saber más sobre Taxidermia visita